ผู้บริหาร....นักพัฒนา

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550

รูปแบบการบริหารเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านพะเนาว์ศูนย์รวมเว็บไซต์ผลงานศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศID
webLink
กลุ่มนิเทศฯ จังหวัด/เขต
ข้อแนะนำ
1
http://www.nitesonline.net/
เชียงใหม่ เขต 1
ศูนย์รวมผลงานศึกษานิเทศก์ งานวิจัย เอกสารวิชาการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสอบออนไลน์ ศูนย์สื่อนวัตกรรมฯ คลังข้อสอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย
2
nites.esanpt1.org
นครปฐม เขต 1
บทความทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3
202.129.34.53/qacmarea1/firstpage.htm
เชียงใหม่ เขต 1
แหล่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การจัดทำ SAR และเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ
4
202.129.34.51/cur/
เชียงใหม่ เขต 1
เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างชุดฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ มากมาย ขอเชิญเยี่ยมชม และใช้ประโยชน์จากสาระต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
5
http://www.niteslink.net/
ขอนแก่น เขต 2
บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชุดฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูวิทยาศาสตร์

ชุดฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ (โดย วีระศักดิ์ ชมภูคำ)
1. การพัฒนาการเรียนการสอนวิทย์กับการวิจัย 2. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิทย ์ 3.1 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม-1 3.2. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม-2 4. การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน 5. การเลือกใช้และแนวทางเครื่องมือวัด 6. สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยชั้นเรียน 7. การเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 8. การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน 9. แผ่นสรุปวิจัยครูวิทย์ R&D 10. สารบัญชุดฝึกวิจัยในชั้นเรียนครูวิทย์ 11. ปก คำนำ